07.01.2008 Norjalaisten lehdistötiedote

(käännökset suomeksi Eero Niemelä)

PRESSEMELDING
LEHDISTÖTIEDOTE

Regulering av laksefiske i sjø og elv
Lohenkalastuksen säätely meressa ja joessa


Direktoratet for naturforvaltning - DN har utarbeidet forslag til fisketider for fiske etter anadrome laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye) i sjøen for perioden 2008 - 2012 som nå er sendt ut på høring. For laksefiske i elvene for samme perioden, skal fiskeforskriftene opp til revidering i vinter.

Luonnonvarainhoitohallitus-DN on saanut valmistettua esityksen anadromisten lohikalojen (lohi, meritaimen ja merinieriä) merikalastuksen kalastusajoiksi vuosille 2008-2012, mikä nyt on lähetetty lausunnolle.

Det er dokumentert at det er lite stor laks øverst i Tanavassdraget, og at storlaksbestanden har sunket over lengre tid. Fylkesmannen i Finnmark mener at det må iverksettes tiltak ved å regulere fisket som kan sikre at øvre deler av vassdraget har bærekraftig gytelaks.

On osoitettu, etta suurikokoiseksi kasvavan lohen määrä Tenojoen vesistön ylimmissä osissa on pieni ja että suuren lohen kannat ovat heikentyneet pidemmän aikaa. Finnmarkin maaherranviraston mielestä pitää ryhtya toimenpiteisiin kalastuksen säätelemiseksi, mikä voi varmistaa sen, etta vesistön yläosissa on elinvoimaiset kutulohikannat.

Laksebreveierforeningen for Tanavassdraget - LBT deler fylkesmannens bekymring. LBT er av den oppfatning at det samlede fisketrykket må reduseres til et nivå som sikrer vassdraget tilstrekkelige mengder gytelaks. LBT vil allerede nå signalisere om at vi er villige til å redusere bruken av bundne redskaper i en prøveperiode i hele vassdraget, mot at øvrig fisketrykk reduseres tilsvarende, sier styreleder Reidar Varsi i LBT.

Tenojoen lohenkalastusoikeudellisten yhdistys-LBT on samaa mieltä maaherranviraston kanssa huolenaiheesta. LBT on sitä mieltä, että kaikkinaista kalastustehoa pitää vahentää sellaiselle tasolle, joka varmistaa riittävät kutukalamäärät koko vesistöön. LBT haluaa jo nyt ilmaista sen, että olemme halukkaita vähentamään kiinteiden verkkopyydysten käyttöä koko vesistössä koeajaksi, edellyttäen että muutakin kalastuspainetta vastaavasti vähennetään, sanoo LBT:n puheenjohtaja Reidar Varsi.

Siden 1995/1996 er fiskeforskriftene for tilreisende fiskere endret 4 ganger i fellesskap av fylkesmannen i Finnmark og Lansstyrelsen i Lappland. Gjennom disse forskriftsendringene, har dette resultert i samlet økt fisketrykk fra tilreisende finske sportsfiskere. Blant annet har tilreisende fiskere fått muligheter til selv å fiske med båt i grenseelvdelen med 4 til 8 stenger fra båt (uten begrensninger) og muligheter for kjøp av fiskekort langt under markedspris i forhold til andre vassdrag i fylket. Dette har samlet stimulert til økt fiskemengde av tilreisende fiskere for de siste 10 årene.

Vuosista 1995/1996 lähtien ovat kalastusmääräykset koskien matkailijoiden kalastusta muuttuneet 4 kertaa Finnmarkin maaherranviraston ja TE-keskuksen yhteisillä päätöksillä. Näiden määräysten muutos on johtanut suomalasten matkailukalastajien kalastustehon kokonaiskasvuun. Matkailukalastajat ovat saaneet muun muassa mahdollisuuden itselleen kalastaa veneestä yhteisellä rajavesistöosuudella käyttäen neljästä kahdeksaan vapaa (ilman rajoituksia) sekä mahdollisuuden ostaa kalastusluvan, joka on selvästi hinnaltaan alhaisempi kuin Finnmarkin muiden jokien kalastusluvan hinta. Nämä ovat yhdessä johtaneet matkailukalastajien lisääntyneeseen kalastustehoon viimeisen 10 vuoden kuluessa.

Det lokale fisketrykket på norsk og finsk side i vassdraget har derimot nedadgående tendens i perioden. Blant annet er antall fiskere som har rettigheter til å fiske med bundne redskaper redusert betraktelig, mens øvrig fisketrykk av tilreisende sportsfiskere har enorm stigende kurve i forhold til rettighetshaverens fangsuttak i den samme tidsperioden.

Paikkakuntalaisten kalastusteholla Norjan ja Suomen puolella Tenon vesistössä on sitavastoin vähenevä suunta ko aikavalilla. Muun muassa niiden kalastajien lukumäärä, joilla on oikeus verkkopyydysten kayttöön, on vähentynyt huomattavasti, kun taas matkailukalastajien kalastusteho on valtavasti lisääntynyt verrattaessa kalastusoikeudellisten pyyntimäärään samana ajanjaksona.

LBT mener det er nødvendig å redusere fangsuttaket av Tanalaksen. Styret i LBT har i den forbindelse fremmet forslag til endring av forskrifter for tilreisende laksefiskere, jfr. vedlagte styrevedtak sak 43/2007. Ved revidering av fiskeforskriftene er det nødvendig at alle tar ansvar med å berge Tanalaksen. LBT kan derfor under ingen omstendigheter akseptere at fylkesmannen foretar ensidig regulering der rettighetshavere skal bære hovedansvaret med å redusere fangstuttaket, mens tilreisende sportsfiskere fritas å redusere sitt uttak. Ved at fisketiden i sjølaksefisket nå innkortes og reduseres, mener LBT at det viktigste i årene fremover er at alle tar ansvar med å bevare gytebestandene i hele vassdraget.

LBT on sitä mieltä, että on välttämätöntä vähentää Tenon lohen pyyntimäärää. LBT:n hallitus on tässä tarkoituksessa laatinut ehdotuksen matkailukalastajien lohenkalastusmääräysten muuttamiseksi, vertaa hallituksen asiaan 43/2007. Kalastusmääräysten uudistamisen yhteydessä on välttämätöntä, että kaikki ottavat vastuun Tenon lohen huolehtimisesta. LBT ei siten missään olosuhteissa voi hyväksyä, että maaherranvirasto tekisi yksipuolisia määräyksiä, missä kalastusoikeudelliset kantavat päävastuun vähentämällä pyyntimäärää, mutta matkailukalastajat vapautettaisiin vähentämästä pyyntimääräänsä. Nyt lohen merikalastuksen aikaa vähennettäessä ja pyynnin tehoa pienennettäessa LBT katsoo, etta tärkeintä nyt tulevina vuosina on, että kaikki ottavat vastuun lohen kutukantojen säilyttämisestä koko vesistössä.

LBT er av den oppfatning at det samlete fisketrykket fra tilreisende finske båtfiskere i Tanavassdraget har vært for høyt i de siste 10 årene, og at fiskeutøvelsen nå må reguleres ned. Det er derfor meget viktig at Fylkesmannen i Finnmark og Länstyrelsen i Lappland inngår snarlig forhandlinger med sikte på å endre fiskeforskriftene. LBT tar det som selvfølge at rettighetshavere både på norsk og finsk side er med på disse forhandlingene, sier styreleder i Laksebreveierforeningen Reidar Varsi.

LBT on sitä mieltä, että suomalaisten matkailukalastajien venekalastuksen kokonaismäärä Tenojoen vesistössä on ollut liian suuri viimeisten 10 vuoden kuluessa ja että kalastusmäärää nyt pitää säädellä pienemmaksi. Sen vuoksi on erittäin tärkeätä, että Finnmarkin maaherranvirasto ja Lapin TE-keskus aloittavat pikaisesti neuvottelut määräysten muuttamiseksi. LBT katsoo sen itsestäänselvyydeksi, että kalastusoikeudelliset seka Norjan etta Suomen puolella ovat mukana näissä neuvottaluissa, sanoo lohenkalastusoikeudellisten yhdistyksen puheenjohtaja Reidar Varsi.

 

For mer informasjon kontakt:
Styreleder: Reidar Varsi tlf. 90116198, e-post rv@laksebrev.no
Adm.leder Hans Erik Varsi tlf. 92400935, e-post he@laksebrev.no

Tana den 7. januar 2008

Reidar Varsi
Styreleder

Mer informasjon om Tanavassdraget se : www.tanalaks.no
Enemman tietoa Tenojoen vesistosta: www.tanalaks.no

 

paluu tenojoki.fi arkistoon